สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน ปล่อยกู้ 30,000 บาท ผ่อน 1,500 บาท / เดือน ดอกเบี้ย 1,25% ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสินพร้อมให้กู้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนนาน 2 ปี ดอกเบี้ยไม่มีหลักประกันเพียง 1.25 ต่อเดือน สมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565
สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (15% ต่อปี)
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท
  2 ปี

สมัครสินเชื่อเพื่อกู้เงินจากธนาคารออมสิน
ลงทะเบียนสินเชื่อ >> https://bit.ly/3l7rKmm

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมกับอายุผู้กู้และระยะเวลาการชำระหนี้ และต้องไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่จะเป็นลูกค้ารายเดิมของโครงการเงินกู้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ธนาคารเลือกเอง เป็นลูกจ้างอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุ 70 ​​ปี
 • ต้องมีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่ใช่พนักงานของธนาคารออมสิน

การเป็นลูกค้าเป้าหมายถูกกำหนดโดยธนาคารและแบ่งออกเป็นสองประเภทดังต่อไปนี้:
–  โครงการสินเชื่อ สินเชื่อที่ลูกค้าปัจจุบันตามนโยบายรัฐบาล การเลือกธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 – มีระยะเวลาชำระหนี้ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 งวด และไม่มียอดค้างชำระ หรือชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

– เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
กองทุนเพื่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้นหลังการฟื้นตัวจากโควิด-19

 


 

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 ฉบับ)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราที่แท้จริง 15% ต่อปี (หรือ 1.25% ต่อเดือน)
อัตราการผิดนัดเท่ากับอัตราสัญญาบวก 3.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 18% ต่อปี)

หลักประกันเงินกู้

ไม่รับประกัน

การจ่ายสินเชื่อและการชำระคืนเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนเครดิตและเดบิตที่ได้รับอนุมัติเพื่อชำระคืนเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระคืนก่อนกำหนดสามารถผ่อนชำระได้เพียงงวดเดียว กรณีหากการผ่อนชำระเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะใช้ตัดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดดังนี้:
  – วงเงินกู้ 30,000 บาท ผ่อน 1,500 บาท/เดือน
  – วงเงินกู้ 25,000 บาท ผ่อน 1,250 บาท/เดือน
  – วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อน 970 บาท/เดือน
  – วงเงินกู้ 15,000 บาท ผ่อน 730 บาท/เดือน
  – วงเงินกู้ 10.000 บาท ผ่อน 485 บาท/เดือน
  – วงเงินกู้ 5,000 บาท ผ่อน 250 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้บางประการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ผลการพิจารณาและหนังสือแจ้งสัญญา

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนและข้อความ (SMS) ในแอป MyMo เท่านั้น
ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติตามกฎที่ธนาคารกำหนดจะจัดเตรียมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่านแอป MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับเชิญให้เรียนรู้ความรู้ทางการเงินผ่านระบบการลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

error: Content is protected !!