วิธีสมัครสินเชื่อห่วงใย จากธนาคารออมสิน ผ่านแอป MyMo 2023

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อภัย COVID-19) ผ่าน MyMo

ผลิตภัณฑ์/บริการ

เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (coVID-19) ทำให้มีรายได้ลดลง
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1) เป็นผู้ใช้บริการ MyMo มาโน่น้อยกว่า 1 เดือน

2) อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

3) ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

4) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

5) ไม่เป็นผู้ว่างงาน

6) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

7) กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs

8) ไม่บีบัญชี Write-ort uonระบบ Ces

9) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบ่บอบ สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการ ส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จํานวนเงินให้กู้

– ให้กู้ตามความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภท อื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอด าระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตาม ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี
ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

บัตรประจําตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)”error: Content is protected !!