ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ Smart Cash แก้ไขหนี้นอกระบบ กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท สมัครง่าย

ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ ถูกกฎหมาย ปิดหนี้นอกระบบ เพราะจ่ายหนี้ไม่ไหว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างจ่าย “หนี้นอกระบบ” จ่ายหนี้ไม่ไหว มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ ด้วยสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี! คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต หนี้นอกระบบต้องเคลียร์ให้จบ! ไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมอีก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร
ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ดีไหม

  • เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
  • ดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี
  • ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน
  • สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท
ช่องทางสมัครสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

  • ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • LINE Official BAAC Family
  • สอบถามโทร Call Center 02-5550555

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

 

ใครกู้ได้บ้าง

1. ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs

2. ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา/ อบรมตามที่กำหนด

**หมายเหตุ โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้**

วงเงินกู้สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

null

ข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

error: Content is protected !!