Krungthai Bank ให้ลงทะเบียนยืม 50,000 ลงก่อนได้ก่อน

สินเชื่อกรุงไทยใจดี นี่คือสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน เมื่อวงเงินสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่มีหลักทรัพย์หรือหลักประกันใดสามารถดึงวงเงินจากบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทยได้
สินเชื่อกรุงไทย

1. เงินสำรองพร้อมใช้สูงถึง 100,000 บาท

2. สมัครง่ายๆ ผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

3. ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

4. ฟรีไม่มีประโยชน์ไม่มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

โดยค่าเริ่มต้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ต้นทุนจริงสูงสุดตามสัญญาบวก 3% ต่อปีของอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด ค่าบริการใด ๆ จะต้องไม่เกินยอดคงค้างทั้งหมดที่ประกาศโดยธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)

– ระยะเงินกู้ “กรุงไทยเป็นกันเองมาก”

– อายุเงินกู้ 1 ปี และทบทวนวงเงิน ปีละ 1 ครั้ง หากชำระคืนดีสามารถขยายระยะเวลาเงินกู้ได้อีกปีหนึ่งตามเงื่อนไขของธนาคาร
รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทย “Smart Money”

1. วงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย รับเพียง 30,000 บาทขึ้นไป

3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

4.กู้ง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT

5. สามารถยืมพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อยได้พร้อมกัน

วงเงินกู้สูงสุดคือเท่าไร?

รายได้คงที่ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

ผู้ที่มีรายได้จากการดำเนินงานไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิสูงสุด 500,000 บาท

เงินกู้นี้เดือนละเท่าไหร่?

ถ้ากู้ 50,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน ผ่อนเดือนละ 826 บาท ถ้ากู้ 100,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,653 บาทเท่านั้น

บุคคลที่มีรายได้ประจำโดยใช้รายงาน 3 เดือนล่าสุด

เจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไป : คำอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจใน 1 ปีที่ผ่านมา สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาการจดทะเบียนธุรกิจ (ถ้ามี)
เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองรายได้ตัวจริงหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหลักฐานเเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement

6. ใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ระบุสินเชื่อบัตรเครดิตของเดือนที่แล้วหรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ยืมมาเพื่อชำระคืนเงินกู้
error: Content is protected !!